Home     Informatie     Tarieven     Contact     Vacature      

Onze Privacyverklaring:

 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Hutter streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Uw patiëntendossier
Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens in een dossier vastleggen in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Het patiëntendossier bevat basisgegevens zoals:

 • Persoonsgegevens (NAW gegevens, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen;
 • De naam van uw zorgverleners en/of apotheek;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en bijhouden van uw patiëntendossier;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en kwaliteitsbewaking van de zorg;
 • Het doorverwijzen naar een specialist;
 • Het genereren van statistieken;
 • Het behandelen van klachten;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • Een SSL Certificaat geïnstalleerd. Deze versleutelt dataverkeer tussen browser en server zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden onderschept.
 • Mails met persoonsgevoelige gegevens worden "encrypted" verstuurd via ProtonMail.
 • Antivirus software geďnstalleerd
 • Malware software geďnstalleerd
 • Er wordt binnen de praktijk een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy-en cookieverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy-en cookieverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Gebruik van analytische cookies
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Via deze toepassing kunnen wij het aantal bezoekers van onze website bijhouden en kijken hoe vaak onze website wordt geraadpleegd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw (gezondheids)gegevens uitgewisseld worden.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tphutter.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 030-2960120. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Uw plichten
U bent als patiënt verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw medische achtergrond. Met de juiste informatie kan de tandarts sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen.
Zorgt u er ook voor dat uw NAWgegegevens, mail en telefoonnummer actueel zijn?

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Email:              info@tphutter.nl
Telefoon:        (030) 2960120 (maandag tot en met donderdag tussen 08.00 uur en 15.00 uur)

 

©  Grafische producties